ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត

ការចាក់ថ្នាំផ្លាស្ទិចសម្រាប់ចង្កៀងរថយន្ត

Prototek Automotive 5 Axis CNC ផ្នែកម៉ាស៊ីន

Prototek Automotive 5 Axis CNC ផ្នែកម៉ាស៊ីន